Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Wydawanie duplikatów dokumentów

 

Zgodnie z paragrafem 20 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 06 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. nr 60, poz. 523 ze zm.) za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu i legitymacji szkolnej pobiera się opłaty.

 

Wysokość opłat została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.). Aktualnie obowiązuje następująca wysokość opłat:

  • za wydanie duplikatu świadectwa i dyplomu- 26 zł (opłata skarbowa od legalizacji dokumentu)
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 9 zł (opłata skarbowa  od poświadczenia własnoręczności podpisu)

Opłaty wnosi się na rachunek dochodów budżetowych szkoły.

BS 69 8890 0001 0000 1241 2000 0002

Duplikaty dokumentów
01 września 2016

WSTECZ

Sekretariat