Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Czym jest Edukacyjna Wartość Dodana?

 

  Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania oraz nazwa wskaźnika efektywności nauczania.

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć uczniów. Dlatego końcowe wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. 

Metoda EWD pozwala analizować wyniki nauczania w szkołach ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Postęp ten w poprawny statystycznie sposób pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej.

 

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Podobnie wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

 

Tak wyglądają wartości EWD dla naszego LO :

 

 

  W aktualnym rankingu wyników EWD, opublikowanym na stronie www.liceapolskie.pl, obecnie znajdujemy się na 129.miejscu w Polsce (3.miejscu w województwie opolskim) z matematyki oraz na 187. miejscu w Polsce (4.miejscu w województwie) z języka polskiego. 

 

Cztery obszary nauczania

Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne z zakresu czterech obszarów nauczania.

  • Pierwszy – humanistyczny (obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie).
  • Drugi obszar obejmuje wyniki egzaminu z języka polskiego.
  • Trzeci zakres treściowy – matematyczno-przyrodniczy (obejmuje matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię).
  • Czwarty obszar to matematyka.

Uzyskane dla każdego z czterech wyróżnionych obszarów nauczania wskaźniki poziomu umiejętności maturzystów są przeliczane na skalę standaryzowaną o średniej krajowej 100 i odchyleniu standardowym 15. Procedura standaryzacji przeprowadzana jest oddzielnie dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników w każdym z czterech opisywanych wskaźnikami obszarów nauczania.

Wiele szczegółowych informacji, materiałów merytorycznych i szkoleniowych oraz porównywarkę szkół można znaleźć na stronie:  http://ewd.edu.pl

Cofnij

Wyniki edukacyjne - EWD