Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie dotycząca uczniów klas pierwszych

na rok szkolny  2021/2022

 

 

  Planuje się utworzyć trzy klasy pierwsze o profilach:

 

1. MATEMATYCZNO - FIZYCZNY - przedmioty wiodące: matematyka i fizyka oraz język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym.

 

2. PRZYRODNICZO - MEDYCZNY - przedmioty wiodące: biologia i chemia oraz matematyka w zakresie rozszerzonym.

 

3. HUMANISTYCZNO - PRAWNY - przedmioty wiodące: j. polski i historia oraz wiedza o społeczeństwie realizowana w zakresie rozszerzonym.

 

 

Zasady rekrutacji i ważne terminy w zakładce

 

REKRUTACJA

 

Zapraszamy

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie

na rok szkolny  2020/2021

 

 

Drodzy ósmoklasiści, w  nadchodzącym roku szkolnym planujemy  otworzyć 3 klasy pierwsze

o 3 profilach:  

 

Profil

1 przedmiot główny rozszerzony 

2 przedmiot rozszerzony,

do wyboru z 2 podanych*

3 przedmiot  rozszerzony,

do wyboru z 2 podanych*

 

POLITECHNICZNO- EKONOMICZNY

 

matematyka informatyka lub geografia fizyka lub wos

 

 MEDYCZNO- PRZYRODNICZY

 

biologia chemia lub geografia fizyka lub matematyka

 

HUMANISTYCZNO- PRAWNY

 

 

historia wos lub biologia j. polski lub matematyka
 

*Przedmioty rozszerzone nauczane będą w grupach międzyoddziałowych, minimalna liczebność grupy to 15 osób. Jeśli grupa z danego przedmiotu nie utworzy się z powodu zbyt małej liczebności, zostaną zaproponowane alternatywne rozwiązania dla ucznia.

 

 

*Języki obce:

język angielski: 6 grup międzyoddziałowych na 3 poziomach zaawansowania (od poziomu B1) 

język niemiecki: 6 grup międzyoddziałowych na 3 poziomach zaawansowania (od poziomu A1)

 

W klasach 2,3,4 wprowadzany jest jako jako przedmiot dodatkowy (1h) odpowiednio do profilu:

 

  • Business English

  • Medical English

  • Legal English

  •  

W klasach 3 i 4 wprowadzane są  fakultety (1h), odpowiednio do profilu:

 

  • Ścisły

  • Przyrodniczy

  • Humanistyczny

  • Społeczno-Prawny

 

Fakultety będą dawały możliwość poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji we współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z I LO w Namysłowie. Zajęcia fakultatywne będą współprowadzone przez pracowników dydaktyczno-naukowych tych uczelni. I LO ma podpisane umowy o współpracy z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu.

 

Otwórz prezentację CLICK

 

 

WAŻNE TERMINY

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami :

 

OD 15 CZERWCA 2020 DO 4 SIERPNIA 2020, DO GODZ. 15.00

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejo świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 

DO 4 SIEPNIA 2020, DO GODZ.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 

12 SIERPNIA 2020

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

OD 13 DO 18 SIERPNIA , DO GODZ.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 

19 SIERPNIA 2020, DO GODZ.14.00

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne:

 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-ekonomicznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a)  matematyka
b) fizyka lub geografia

 

W przypadku kandydatów do klasy medyczno-przyrodniczej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia lub matematyka
  
W przypadku kandydatów do klasy humanistyczno-prawnej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie lub j.polski

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020, dla Absolwentów Szkół Podstawowych,  w I LO w Namysłowie zostaną utworzone następujące klasy:
 
I A – humanistyczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, j. obcy nowożytny. Języki obce: j. angielski i niemiecki


I B – politechniczno-informatyczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka,  informatyka. Języki obce: j. angielski i język niemiecki


I C – biologiczno-chemiczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, matematyka. Języki obce: j. angielski i język niemiecki


I D – społeczno-prawna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym dla Absolwentów Gimnazjów

do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego:

 

W przypadku kandydatów do klasy humanistycznej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) j. polski
b) historia lub język obcy nowożytny

 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-informatycznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a)  matematyka
b) fizyka lub informatyka

 

W przypadku kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia lub matematyka 


W przypadku kandydatów do klasy społeczno-prawnej  brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia

b) wiedza o spoleczeństwie lub geografia

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym dla Absolwentów Szkół Podstawowych

do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego:

 

W przypadku kandydatów do klasy humanistycznej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) j. polski
b) historia lub język obcy nowożytny

 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-informatycznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a)  matematyka
b) fizyka lub informatyka

 

W przypadku kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia lub matematyka
  
W przypadku kandydatów do klasy społeczno-prawnej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie lub geografia

 

 


W roku szkolnym 2017/18 zostaną utworzone następujące profile:

 

PROFIL HUMANISTYCZNY

 

Wybierając profil humanistyczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 8 godzin j. polskiego

- 5 godzin historii

- 6 godzin j. obcego lub 5 godzin biologii lub 5 godzin WOSu

 

 

PROFIL POLITECHNICZNO-EKONOMICZNY

 

Wybierając profil politechniczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 8 godzin matematyki, 

- 4 godziny fizyki lub geografii 

- 6 godzin j.obcego lub 4 godziny informatyki

 

 

PROFIL PRZYRODNICZY

 

Wybierając profil przyrodniczy, od drugiej klasy realizujesz:

- 5 godzin biologii

- 4 godziny chemii

- 6 godzin języka obcego lub 4 godziny fizyki

 

 

PROFIL HISTORYCZNO - SPOŁECZNY

 

Wybierając profil historyczno społeczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 5 godzin historii

- 4 godziny WOSu lub geografii

- 6 godzin języka obcego

 

 

Oprócz przedmiotów rozszerzonych, na każdym profilu, uczeń realizuje następujące przedmioty:
- j. polski
- drugi język obcy

- religię lub etykę
- przedmiot dodatkowy (HiS lub przyrodę)
- przedmiot uzupełniający (rysunek techniczny, fizyka komputerowa lub ekonomia) 

 

WSTECZ

Profile oddziałów