I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

 

– Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

– Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2016r. nie może przekroczyć:

514 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny co uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego na okres od września 2016r. do 2017r.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2016r.

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wnioski ( wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w nieprzekraczalnym terminie do

15 września 2016r.

 

 

 

                               STYPENDIUM „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie którzy:

– w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższą niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2022,00 zł netto ( w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto)

Wnioski dostępne u pedagoga szkolnego lub na stronie www.opolskie.pl w zakładce Edukacja/wspieramy najlepszych.

                                  

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 WRZEŚNIA

WSTECZ

Stypendia

Copyright 2016-2019 © by Wojciech Nowak