Aktualności

WSTECZ

14 kwietnia 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS III

  MEN nowym rozporządzeniem przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym do 26 kwietnia 2020 r. dlatego szykujemy się do klasyfikacji klas III w formie zdalnej.

 

  Umożliwia nam to treść zapisu rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :„§11a.1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.”
 

  Przypominam, że zgodnie z treścią rocznego planu pracy I LO na rok szkolny 2019/2020 w dniu 20 kwietnia odbędzie się rada klasyfikacyjna klas III. Po konsultacji z Panem Jarkiem Tułą okazało się, że przeprowadzenie posiedzenia RP w formie telekonferencji będzie możliwe. Proszę więc, by dotarły do mnie do dnia 20 kwietnia, do godziny 12:00 wszystkie wypełnione karty klasyfikacji końcoworocznej klas trzecich. Konferencja odbędzie się o godzinie 13.00 (informacje dotyczące szczegółów technicznych konferencji pojawią się na platformie edukacyjnej). W okresie od dziś, tj. 14 kwietnia do 20 kwietnia wychowawcy klas trzecich mają czas, by przedstawić  proponowane oceny z zachowania  nauczycielom  uczącym (nauczyciele uczący wnoszą ewentualne uwagi do proponowanych przez wychowawcę ocen z zachowania w formie pisemnej - stanowić one będą załącznik do karty klasyfikacji).

 
  Przypominam także o zgłaszaniu uczniów klas trzecich do stypendium starosty. Do tej pory dotarła do mnie tylko propozycja Pani A. Oleksak  dotycząca uczennicy Zuzanny Kania.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak