Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Nauczanie zdalne w dobie pandemii COVID 19 i jego organizacja  oraz decyzja rządu RP o ustanowieniu jednolitego w całym kraju terminu ferii zimowych, rozpoczynających się w dniu 4 stycznia 2021 roku wymusza konieczność zmian w zakresie terminów organizacji pierwszego semestru nauki i klasyfikacji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego za semestr pierwszy.


  W związku z powyższym oraz działając na podstawie przepisów prawa oświatowego, tj.: rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego,  rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 
informuję, co następuje:


•    Pierwszy semestr („zimowy”) roku szkolnego 2020-2021 kończy się z dniem 31 stycznia 2021 r.


•    Posiedzenie Rady Pedagogicznej, celem zatwierdzenia ocen za semestr I, roku szkolnego 2020-2021 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r.


•    Zebranie ogólne z rodzicami w formie on-line („wywiadówka”), celem poinformowania o przewidywanych ocenach na koniec semestru pierwszego odbędzie się 21 grudnia 2020 r., o godzinie 17:00.


•    Nauczyciele informują uczniów o proponowanych ocenach na koniec semestru pierwszego do dnia 21 grudnia 2020 r.


•    Nauczyciele wystawiają oceny na koniec semestru, wpisując je w dziennikach do dnia 28 stycznia 2021 roku do godziny 12.00.
 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI NA KONIEC I SEMESTRU ("ZIMOWEGO") W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
30 listopada 2020

WSTECZ

Aktualności