Aktualności

WSTECZ

30 listopada 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI NA KONIEC I SEMESTRU ("ZIMOWEGO") W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Nauczanie zdalne w dobie pandemii COVID 19 i jego organizacja  oraz decyzja rządu RP o ustanowieniu jednolitego w całym kraju terminu ferii zimowych, rozpoczynających się w dniu 4 stycznia 2021 roku wymusza konieczność zmian w zakresie terminów organizacji pierwszego semestru nauki i klasyfikacji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego za semestr pierwszy.


  W związku z powyższym oraz działając na podstawie przepisów prawa oświatowego, tj.: rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego,  rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 
informuję, co następuje:


•    Pierwszy semestr („zimowy”) roku szkolnego 2020-2021 kończy się z dniem 31 stycznia 2021 r.


•    Posiedzenie Rady Pedagogicznej, celem zatwierdzenia ocen za semestr I, roku szkolnego 2020-2021 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r.


•    Zebranie ogólne z rodzicami w formie on-line („wywiadówka”), celem poinformowania o przewidywanych ocenach na koniec semestru pierwszego odbędzie się 21 grudnia 2020 r., o godzinie 17:00.


•    Nauczyciele informują uczniów o proponowanych ocenach na koniec semestru pierwszego do dnia 21 grudnia 2020 r.


•    Nauczyciele wystawiają oceny na koniec semestru, wpisując je w dziennikach do dnia 28 stycznia 2021 roku do godziny 12.00.
 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak