Aktualności

WSTECZ

24 marca 2020
Informacja o organizacji nauczania zdalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO REALIZOWANEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE

W OKRESIE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 r.

 


  Uwzględniając treść rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zadań placówek oświatowych określonych w obowiązujących przepisach prawa oświatowego przekazuję informacje dotyczące organizacji pracy I LO w Namysłowie obowiązujące od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.


1. Realizacja treści określonych w programie nauczania odbywać się będzie w formie zdalnej.


2. Nauczanie zdalne polega na:


• przekazywaniu treści nauczania określonych w podstawie programowej uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,


• monitorowaniu postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,


• sprawdzaniu wiedzy uczniów i dokonywaniu ich oceny w formie: prac pisemnych, wypowiedzi ustnych poprzez dostępne komunikatory i aktywności podczas odbywających się zajęć zdalnych i konsultacji.


3. Realizacji nauczania zdalnego służyć ma:

 


• Uruchomiona 13 marca 2020 r. platforma edukacyjna znajdującą się pod adresem edukacja.namyslow.edu.pl

 

• Zajęcia zdalne i konsultacje realizowane w ramach serwisu "e-szkoła".

 

• Inne formy pracy zdalnej wypracowane przez nauczycieli, które pozwalają na realizację form nauczania zdalnego opisanego w pkt. 2.

 


4. Uczniom umożliwia się konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w formie zdalnej. Plan konsultacji zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej, e-szkole oraz FB szkoły i stronie www.


5. Plan konsultacji może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły oraz zapoznaniu uczniów z zaistniałymi zmianami.


6. W gmachu szkoły, przy ulicy Mickiewicza 12 odbywać się będą dyżury, podczas których informacji telefonicznych udzielać będzie dyrektor placówki w godzinach od 9.30 do 11.30 od poniedziałku do piątku.
(telefon: 774107060).


7. Konsultacje dla rodziców z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów możliwe będą w formie elektronicznej za pośrednictwem e-szkoły oraz na platformie edukacja.namyslow.edu.pl lub za pośrednictwem dyrektora szkoły podczas dyżurów telefonicznych.


8. Nauczyciele wychowawcy monitorują uczestnictwo swoich podopiecznych w formach nauczania zdalnego i przekazują stosowne informacje dyrektorowi szkoły oraz rodzicom uczniów.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak