Aktualności

WSTECZ

20 stycznia 2021
INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH (MATURZYSTÓW)

Ważne terminy z zakresu organizacji przygotowań do matury

 

  Uczniowie klas trzecich – przyszli maturzyści, przypominamy o istotnych dla Was wydarzeniach wraz z ich terminami, z zakresu organizacji przygotowań do egzaminów maturalnych;

 

•    W nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2021r. uczniowie klas trzecich składają w sekretariacie szkoły:

 

-  ostateczne deklaracje dotyczące wyboru przedmiotów maturalnych,

 

- brakującą dokumentację uprawniającą do przyznania dostosowań   warunków i form egzaminu maturalnego.

 

UWAGA !

 

  W przypadku nie złożenia ww. dokumentów obowiązują informacje określone w deklaracjach składanych na dzień 30 września 2020 r.

 

  W związku z tym, że w roku 2021 zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminów ustnych wrześniowe deklaracje dotyczące tych egzaminów stają się automatycznie nieważne – nie ma więc potrzeby pojawiania się w sekretariacie szkoły celem składania nowych deklaracji.

 

•    W terminie do dnia 10 lutego 2021r. uczniowie klas trzecich otrzymują pisemną informacje o przyznanych im formach dostosowań warunków i form egzaminów maturalnych.

 

•    W terminie do 15 lutego 2021r. osoby przystępujące do egzaminów maturalnych składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (oświadczenia składa się w sekretariacie szkoły).

 

 

  Przypomnienie informacji dotyczących organizacja egzaminów maturalnych w roku 2021, z uwzględnieniem treści wymagań na egzaminie; 

 

rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 Załącznik nr 2  do rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2020 r.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Organizacja egzaminów maturalnych.

 

Obowiązkowe egzaminy maturalne na poziomie podstawowym;

 

  Obowiązkowe egzaminy maturalne to trzy egzaminy pisemne z j. polskiego, j. obcego nowożytnego i z matematyki zdawane na poziomie podstawowym.

 

  W 2021 roku nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego ! Do egzaminów (z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego) będą mogli przystąpić ci, którym taki egzamin potrzebny będzie w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego trzeba będzie uzasadnić jakimś dokumentem, np. wydruk ze strony internetowej uczelni.

 

Pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym;

 

  W 2021 roku nie ma obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

UWAGA !

  Każdy  kto myśli o kontynuowaniu nauki, musi zdawać rozszerzenie z przedmiotu (jednego lub więcej), który jest wymagany podczas rekrutacji na daną uczelnię.

 

Dodatkowe egzaminy maturalne;

 

  Każdy zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od typu szkoły, nie zależy również od tego, jakich przedmiotów zdający uczył się  w zakresie rozszerzonym.

 

  Do wyboru są następujące przedmioty - na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym):

 

•    biologia

•    chemia

•    filozofia

•    fizyka

•    geografia

•    historia

•    historia muzyki

•    historia sztuki

•    informatyka

•    język łaciński i kultura antyczna

•    język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•    język polski (W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym)  

•    matematyka

•    wiedza o społeczeństwie

 

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać ?

 

•    W 2021 roku maturzysta nie musi zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

 

•    Poza tym może wybrać od jednego do 6 przedmiotów dodatkowych. Zatem możliwości jest tu niezwykle wiele.

 

2. Wymagania dotyczące treści programowych.

 

  Wymagania dotyczące zakresu Waszej wiedzy wymaganej na egzaminach maturalnych zostały określone (i jednocześnie ograniczone) w załączniku nr 2 do cytowanego wcześniej rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2020 r. Treści tych wymagań na pewno zostaną omówione przez Waszych nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak