Aktualności

WSTECZ

31 sierpnia 2020
Procedury organizacji pracy i nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021

  Poniższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Starosty Namysłowskiego.

 

  Do poniższych procedur mogą być wprowadzane zmiany, które będą uwzględniały zmiany w przepisach prawa, zaleceniach lub informacjach: MEN. MZ i GIS oraz wynikały z potrzeb bieżących pracy szkoły.

 

Organizacja zajęć w szkole

A/ uczniowie uczęszczający na zajęcia lekcyjne/szkolne;

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 2. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub są w izolacji.

 3. Zaleca się przed wyjściem do szkoły w razie stwierdzenia złego samopoczucia wskazującego na objawy chorobowe mierzenie temperatury. W przypadku pomiaru wskazującego 37,5 lub 38 stopni zaleca się pozostanie w domu i skorzystanie z konsultacji lekarskiej.

 4. W przypadku takich objawów jak katar lub kaszel, które mogą występować w określonych okresach lub okolicznościach, a wynikają z przyczyn o podłożu alergicznym uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny powinien przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie dyrekcji szkoły.

 5. Uczeń wchodząc do budynku szkolnego ma obowiązek zdezynfekować dłonie przeznaczonymi do tego środkami dezynfekującymi o charakterze bakteriobójczym, które znajdują się przy każdym wejściu do budynku.

 6. Korzystanie ze środków dezynfekujących jest zalecane po każdej wizycie w toalecie lub koniecznym wyjściu poza budynek szkolny.

 7. Poruszanie się na terenie szkoły w tzw. ciągach komunikacyjnych (korytarzach) oraz pomieszczeniach sekretariatu szkoły, biblioteki i toaletach wymaga bezwzględnego obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy zakrywającej nos i usta (na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły).

 8. Zdjęcie maseczki lub przyłbicy możliwe jest jedynie na zajęciach, lekcjach w obrębie klas. Uczeń może pozostać w maseczce lub przyłbicy jeśli wyraża taką wolę.

 9. W przypadku konieczności zmniejszenia dystansu odległości pomiędzy uczniem a nauczycielem podczas zajęć lekcyjnych powraca bezwzględny obowiązek nałożenia maseczki lub przyłbicy przez ucznia i nauczyciela.

 10. Zaleca się używania własnych przyborów piśmienniczych i pomocy szkolnych oraz podręczników podczas zajęć lekcyjnych. W razie konieczności użycia, pożyczenia przyborów piśmienniczych, szkolnych i podręczników zaleca się ich dezynfekcję.

 11. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia maseczki albo przyłbicy na terenie szkoły, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi podczas lekcji lub w sekretariacie szkolnym. Pracownik sekretariatu wydaje w wyżej wskazanych okolicznościach maseczkę stanowiącą rezerwę szkolnych środków bezpieczeństwa.

 12. Zaleca się codzienne pranie i dezynfekowanie maseczek wielokrotnego użytku lub przyłbic oraz zmianę maseczek jednorazowych.

B/ Wchodzenie uczniów do szkoły i poruszanie się w pomieszczeniach zamkniętych i na terenie szkolnym

 1. Uczniowie mają obowiązek posiadać maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos.

 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego czterema wejściami według ściśle określonego porządku.

 3. Wejście do szkoły jest możliwe od godziny 7.15 rano;

a/ wejściem głównym od strony ulicy Adama Mickiewicza,

b/ wejściem bocznym od strony przychodni zdrowia,

c/ wejściem od strony łącznika, dziedziniec wewnętrzny szkoły,

d/ wejściem od strony sali gimnastycznej.

 1. Poszczególne oddziały klasowe wchodzą wyłącznie „swoimi” wejściami, tj. wyznaczonymi drzwiami:

a/klasy pierwsze wchodzą do budynku szkolnego wejściem przez tzw. łącznik, tj. wejściem od strony wewnętrznego dziedzińca szkolnego,

b/klasy drugie wchodzą do budynku szkolnego wejściem głównym, tj. drzwiami od strony ulicy Adama Mickiewicza (klasa: 2a1, 2b1, 2c1) oraz drzwiami od strony przychodni (klasy: 2b i 2c).

c/klasy trzecie wchodzą do budynku szkolnego wejściem od strony sali gimnastycznej.

 1. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie opuszczają budynek szkoły tą samą drogą.

 2. Zaleca się w czasie wchodzenia i wychodzenia ze szkoły zachowanie bezpiecznej odległości między osobami wynoszącej 1.5 metra.

 3. W czasie przerw międzylekcyjnych i przemieszczania się między klasami zaleca się unikania kontaktu cielesnego i zachowania bezpiecznej odległości 1.5 metra między osobami (komunikacja na korytarzach i schodach odbywa się prawą stroną).

 4. Szatnie szkolne zostają zamknięte do odwołania. W okresie jesienno-zimowym uczniowie wchodzą do szkoły w odzieży wierzchniej którą pozostawiają w wyznaczonych miejscach w poszczególnych klasach lub wnękach korytarzy na poszczególnych piętrach budynku szkolnego.

Realizacja zajęć wychowania fizycznego

 1. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego odbywają się na wolnym powietrzu przy uwzględnieniu panujących warunków atmosferycznych.

 2. Realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się z uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczniami oraz przy braku ćwiczeń i gier kontaktowych.

Korzystanie z biblioteki szkolnej

 1. Uczniowie przebywający w pomieszczeniach biblioteki szkolnej celem wypożyczenia książek mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami lub przyłbicami.

 2. Każdy uczeń który wchodzi do biblioteki i z niej wychodzi ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach do pomieszczenia.

 3. Zdjęcie maseczek lub przyłbic w bibliotece jest możliwe jedynie w wypadkach prowadzenia zajęć lekcji bibliotecznej gdy prowadzący je nauczyciel uzna że są zachowane względy bezpieczeństwa.

 4. Wypożyczane książki zwracane przez uczniów odkładane są do specjalnego pojemnika.

 5. Pojemnik z książkami przenoszony jest w miejsce wydzielone i odizolowane na okres 2 dni po których książki mogą ponownie wrócić do obiegu.

Przebywanie osób postronnych na terenie szkoły

 1. Ogranicza się możliwość przebywania na terenie szkoły tzw. osób trzecich, którzy nie są uczniami i pracownikami szkoły.

 2. Wejść takich osób na teren szkoły wymaga zgody dyrektora lub stanowi tzw. wyższą konieczność (służby mundurowe, medyczne, pogotowie gazowe itp.)

 3. Osoby przebywające na terenie szkoły za zgodą dyrektora mają bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust oraz dezynfekowania rąk.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem

 1. Pomiar temperatury ucznia termometrem bezdotykowym może być dokonywany na wniosek:

a/ ucznia, który sygnalizuje złe samopoczucie,

b/pracownika szkoły który dostrzega niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych ucznia,

c/pomiaru temperatury dokonuje się przy zachowaniu względów bezpieczeństwa tj. osoba dokonująca pomiaru używa rękawiczek jednorazowych oraz maseczki lub przyłbicy chroniącej drogi oddechowe.

 1. Wykonanie pomiaru wskazującego temperaturę o wartości 37,5 lub 38 stopni skutkuje natychmiastowym odizolowaniem osoby u której taka temperatura występuje oraz powiadomieniem o tym fakcie dyrekcji szkoły.

 2. Pomiaru temperatury może dokonać: pielęgniarka szkolna, pracownik pedagogiczny lub dyrektor szkoły przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, o których wspomina punkt 1, podpunkt c.

 3. Pomiaru dokonuje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej lub innym miejscu odosobnienia.

 4. Do czasu powiadomienia i pojawienia się rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji, uczeń przebywa w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu odosobnienia.

 5. W budynku szkolnym znajdują się dwa przystosowane i specjalnie oznakowane miejsca odosobnienia (gabinet pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczenie w łączniku na końcu korytarza). Klucze do miejsc odosobnienia znajdują się w sekretariacie szkoły.

 6. Uczeń przebywający w miejscu odosobnienia opuszcza szkołę wyłącznie w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

 7. Powrót ucznia do szkoły jest możliwy wyłącznie na podstawie decyzji lekarza i stacji sanitarno-epidemiologicznej, po okazaniu stosownego zaświadczenia dyrekcji szkoły.

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak