Pobierz plik Word:  WNIOSEK REKRUTACYJNY 2021/2022

 


REKRUTACJA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2021/2022

 

 

    1. OFERTA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KLAS PIERWSZYCH:

 

Planuje się utworzyć trzy klasy pierwsze o profilach:

 

1. MATEMATYCZNO - FIZYCZNY - przedmioty wiodące: matematyka i fizyka oraz język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym.

 

2. PRZYRODNICZO - MEDYCZNY - przedmioty wiodące: biologia i chemia oraz matematyka w zakresie rozszerzonym.

 

3. HUMANISTYCZNO - PRAWNY - przedmioty wiodące: j. polski i historia oraz wiedza o społeczeństwie realizowana w zakresie rozszerzonym.

 

 

Języki obce, tj.:  język angielski i język niemiecki realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na 3 poziomach zaawansowania (A2, B1, B2).


W następnych latach nauki, czyli w klasach  drugich, trzecich i czwartych  wprowadzony zostanie,  jako  przedmiot dodatkowy w wymiarze jednej godziny tygodniowo odpowiednio:


1. Business English
2. Medical English
3. Legal English


  Od klasy trzeciej i w klasie czwartej zostaną wprowadzone fakultety, w wymiarze jednej godziny w tygodniu. Fakultety będą dawały możliwość poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji we współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z I LO w Namysłowie (Politechniką Opolską, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczna we Wrocławiu).


Sylwetka absolwenta. Efekt realizacji nowej oferty edukacyjnej:


1. Po profilu politechniczno-ekonomicznym absolwent będzie przygotowany, by podjąć naukę na różnych kierunkach studiów politechnicznych, ekonomicznych, rachunkowości, bankowości, architekturze, zarządzaniu - również w językach obcych.


2. Po profilu medyczno-przyrodniczym, absolwent będzie przygotowany, by podjąć naukę na kierunkach: medycyna, farmacja, biologia, chemia, ratownictwo medyczne, kosmetologia,- również w językach obcych.


3. Po profilu humanistyczno-prawnym, absolwent będzie przygotowany, by podjąć naukę na kierunkach: prawniczych, filologicznych, socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, historycznych, politologicznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, dyplomacji - również w językach obcych.

 

UWAGA !


  Realizacja oferty edukacyjnej uzależniona jest od efektów naboru, tj. ilości osób chętnych do poszczególnych klas profilowanych i grup przedmiotowych do wyboru (15 to minimalna ilość osób wymagana do utworzenia grupy).

 

 

    I. ZASADY REKRUTACJI:

 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję  Rekrutacyjną celem przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych, czteroletniego liceum ogólnokształcącego  na rok szkolny 2021/2022.


2. Komisja przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, ustala listy kandydatów i sporządza stosowne protokoły.


3. O zakwalifikowaniu do poszczególnych klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata, aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (limit miejsc w oddziale to 32 osoby).

 

 

Wymagane dokumenty oraz terminarz rekrutacji:

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21 lipca 2021 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca  2021 r.

 

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. - do godz. 14:00

 

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5  sierpnia  2021 r.

 

9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

*Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami w postaci skanów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po klasie ósmej) można przesyłać drogą elektroniczną na adres: lonamyslow@wodip.opole.pl 

 

* Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego wymaga osobistego stawienia się w sekretariacie tutejszej szkoły w dniach od 23 do 30 lipca 2021 roku do godziny 15:00.

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława Iwaszkiewicza na rok szkolny 2021/2022

 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej i średniej (lista olimpiad i konkursów - Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 24.02.2021r.) na podstawie imiennego zaświadczenia.

 

2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego brane pod uwagę będą:

 

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (35 pkt. za egzamin z języka polskiego, 35 pkt. za egzamin z matematyki, 30 za egzamin z języka obcego nowożytnego):

 

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

 

Przeliczenie: 1% odpowiada 0.35 pkt za część egzaminu z j. polskiego i matematyki

1% odpowiada 0.3 pkt za część egzaminu z j. obcego nowożytnego

 

4. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone są w stopniu:
a) celujący – 18 pkt
b) bardzo dobry -17 pkt
c) dobry – 14 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
 
  W przypadku kandydatów do klasy humanistyczno-prawnej  brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wos  lub  biologia

 

  W przypadku kandydatów do klasy matematyczno-fizycznej  brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a)  fizyka
b) informatyka lub geografia


  W przypadku kandydatów do klasy przyrodniczo-medycznej  brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia lub fizyka

 

5. Inne osiągnięcia – kandydat może uzyskać max. 28 pkt., podzielonych według następujących zasad:
a)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max.18 pkt.
    • Konkursy na poziomie ponad wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:
       - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
       - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
       - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
    • Konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 pkt.
- za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt
    • Osiągnięcia artystyczne lub sportowe (wysokie miejsce):
- na poziomie międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.
- na poziomie krajowym - przyznaje się 3 pkt
- na poziomie wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt
- na poziomie powiatowym - przyznaje się 1 pkt

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z j. polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:


1) j. polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

 

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób określony w ust.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 

 

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego, na podstawie art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

 

7. Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- problemy zdrowotne kandydata, 
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- wychowywanie się kandydata w rodzinie niepełnej,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Rekrutacja 2021/2022

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak