I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Rekrutacja 2020/2021

 

Pobierz plik Word:  WNIOSEK REKRUTACYJNY 2020/2021

 


REKRUTACJA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2020/2021

 

 

    1. OFERTA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KLAS PIERWSZYCH:

 

Planuje się utworzyć trzy klasy pierwsze o profilach:

 

1. POLITECHNICZNO - EKONOMICZNY:

 

 matematyka

 informatyka / geografia

 fizyka / wos

 

2. MEDYCZNO - PRZYRODNICZY

 

 biologia

 chemia / geografia

 fizyka / matematyka

 

3. HUMANISTYCZNO - PRAWNY

 

 historia

 biologia / wos

 matematyka / j. polski

 

  Każdy profil ma swój przedmiot wiodący, którym jest odpowiednio - matematyka, biologia i historia oraz dwa przedmioty do wyboru z określonych dwóch bloków przedmiotowych.

 

Języki obce, tj.: języka angielski i język niemiecki realizowane będą w 6 grupach międzyoddziałowych na 3 poziomach zaawansowania (A2, B1, B2)

 

W następnych latach nauki, czyli w klasach drugich, trzecich i czwartych wprowadzany zostanie, jako przedmiot dodatkowy w wymiarze jednej godziny tygodniowo odpowiednio:

 

1. Business English

2. Medical English

3. Legal English

 

  Od klasy trzeciej i w klasie czwartej zostaną wprowadzone fakultety, w wymiarze jednej godziny w tygodniu odpowiednio:

1. Ścisły

2. Przyrodniczy

3. Humanistyczny

4. Społeczno-Prawny

 

  Fakultety będą dawały możliwość poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji we współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z I LO w Namysłowie. Zajęcia fakultatywne będą współprowadzone przez pracowników dydaktyczno-naukowych tych uczelni. I LO ma podpisane umowy o współpracy z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczna we Wrocławiu.

 

  Sylwetka absolwenta. Efekt realizacji nowej oferty edukacyjnej:

 

1. Po profilu politechniczno-ekonomicznym absolwent będzie przygotowany, by studiować na różnych kierunkach studiów politechnicznych, ekonomicznych, rachunkowości, bankowości, architekturze, zarządzaniu - również w językach obcych

 

2.Po profilu medyczno-przyrodniczym, absolwent będzie przygotowany, by studiować na kierunkach: medycyna, farmacja, biologia, chemia, ratownictwo medyczne, kosmetologia,- również w językach obcych

 

3. Po profilu humanistyczno-prawnym, absolwent będzie przygotowany, by studiować na kierunkach: prawniczych, filologicznych, socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, historycznych, politologicznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, dyplomacji - również w językach obcych.

 

*Realizacja oferty uzależniona od efektów naboru, tj. ilości osób chętnych do poszczególnych klas profilowanych i grup przedmiotowych. (15 to minimalna ilość osób wymagana do utworzenia grupy).

 

    2. ZASADY REKRUTACJI:

 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych, czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021.

2. Komisja przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, ustala listy kandydatów i sporządza protokoły.

3. O zakwalifikowaniu do poszczególnych klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata, aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (limit miejsc w oddziale to 32 osoby)

 

 

Wymagane dokumenty oraz terminarz rekrutacji:

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

 

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

 

9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

*Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami w postaci skanów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po klasie ósmej) można przesyłać drogą elektroniczną na adres: lonamyslow@wodip.opole.pl w temacie wiadomości podając: REKRUTACJA

 

* Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego wymaga osobistego stawienia się w sekretariacie tutejszej szkoły w dniach od 13 do 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława Iwaszkiewicza na rok szkolny 2020/2021

 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej i średniej (lista olimpiad i konkursów- Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.02.2020r.) na podstawie imiennego zaświadczenia.

 

2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego brane pod uwagę będą:

 

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (35 pkt. za egzamin z języka polskiego, 35 pkt. za egzamin z matematyki, 30 za egzamin z języka obcego nowożytnego):

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

Przeliczenie: 1% odpowiada 0.35 pkt za część egzaminu z j. polskiego i matematyki

           1% odpowiada 0.3 pkt za część egzaminu z j. obcego nowożytnego

 

4. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone są w stopniu:

a) celujący – 18 pkt

b) bardzo dobry -17 pkt

c) dobry – 14 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

 

 W przypadku kandydatów do klasy humanistyczno-prawnej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:

a) historia

b) wos lub język polski

 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-ekonomicznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

a) matematyka

b) informatyka lub geografia

 

W przypadku kandydatów do klasy medyczno-przyrodniczej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:

a) biologia

b) chemia lub fizyka

 

5. Inne osiągnięcia –kandydat może uzyskać max. 28 pkt., podzielonych według następujących zasad:

a)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt

c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max.18 pkt.

    • Konkursy na poziomie ponad wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:

       - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt.

       - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.

       - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.

    • Konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10pkt.

- za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 7 pkt

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 7 pkt

- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3 pkt

    • Osiągnięcia artystyczne lub sportowe (wysokie miejsce):

- na poziomie międzynarodowym- przyznaje się 4 pkt.

- na poziomie krajowym- przyznaje się 3 pkt

- na poziomie wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt

- na poziomie powiatowym- przyznaje się 1 pkt

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z j. polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

1) j. polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celujący – 20 pkt

b) bardzo dobry -18 pkt

c) dobry – 13 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celujący – 20 pkt

b) bardzo dobry -18 pkt

c) dobry – 13 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celujący – 20 pkt

b) bardzo dobry -18 pkt

c) dobry – 13 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celujący – 20 pkt

b) bardzo dobry -18 pkt

c) dobry – 13 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób określony w ust.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z

 j. obcego nowożytnego, na podstawie art.44 zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celujący – 20 pkt

b) bardzo dobry -18 pkt

c) dobry – 13 pkt

d) dostateczny- 8 pkt

e) dopuszczający – 2 pkt

 

7. Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- problemy zdrowotne kandydata,

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata.

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-wychowywanie się kandydata w rodzinie niepełnej

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak